Cãtre situl Guvernului României   Catre situl Guvernului României 
Catre Pagina Principala

« Prefectura »
| Judetul COVASNA | Servicii descentralizate | Administratia publica locala
Conducerea Prefecturii
Organigrama
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Prefect
Programe
Comisii de lucru
Eveniment
Comunicate de presa
Relatia Cetateni-PrefectNavigare
Pagina anterioara
Prima paginaContact

Pentru sugestii si observatii
ne puteti contacta la:


TEMEIUL LEGAL AL DESFASURARII
ACTIVITATII IN PREFECTURA COVASNA


   Prefectura judetului Covasna este organizata si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, si are rolul de a �ndeplini atributiile si prerogativele conferite Prefectului judetului Covasna, prin Constitutia Rom�nei, Legea 215/2001 a administratiei publice locale sau prin alte acte normative.
   Prefectura urmareste modul de realizare �n judet a strategiei si obiectivelor cuprinse �n Programul de guvernare si propune adoptarea de masuri corespunzatoare.
   Prefectura are sediul �n municipiul Sf. Gheorghe, Piata Libertatii nr. 4, �n Palatul administrativ.
   �n conformitate cu dispozitiile H.G. 9/2001, privind reorganizarea si functionarea prefecturilor, aparatul tehnic de specialitate al prefecturii �ndeplineste urmatoarele atributii principale:
 • Exercitarea drepturilor si asumarea obligatiilor civile ale prefecturii se realizeaza numai de catre prefect sau de o alta persoana desemnata de acesta prin ordin. Prefectul este ordonator secundar de credite
 • Exercitarea capacitatii juridice de drept public apartine �n exclusivitate prefectului
   Prefectura are un aparat tehnic de specialitate propriu, care este condus de prefect.

   Aparatul tehnic de specialitate al Prefecturii judetului Covasna, �ndeplineste conform H.G. 9/2001 privind reorganizarea si functionarea prefecturilor, urmatoarele atributii principale:

 1. Cu privire la controlul legalitatii actelor consiliului judetean, ale consiliilor locale si ale primarilor:

  • examineaza, sub aspectul legalitatii si �n termenele prevazute de lege, actele administrative ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene, precum si ale presedintelui consiliului judetean si face propuneri corespunzatoare pentru restabilirea legalitatii, solicit�nd modificarea sau revocarea actului de catre autoritatea emitenta sau sesiz�nd, dupa caz, instanta de contencios administrativ; actul atacat �n contenciosul administrativ este suspendat de drept
  • elaboreaza rapoarte si prezinta informari cu privire la actele controlate, la modul de organizare a executarii legilor si a altor acte normative de catre consiliile locale si judetene, de catre primari, precum si de catre presedintele consiliului judetean ori de catre delegatia permanenta
  • realizeaza procedura prealabila cu privire la actele socotite ilegale, �ntocmind, cu motivarea corespunzatoare, propunerile ce vor fi adresate autoritatilor emitente pentru reanalizarea actelor socotite ilegale sau, daca este cazul, �ntocmeste documentatia si formuleaza actiunea pentru sesizarea instantei de contencios administrativ; sustine �n fata instantelor actiunile formulate
  • asigura evidenta si pastrarea actelor transmise potrivit legii, �n vederea exercitarii dreptului de control cu privire la legalitatea acestora; controleaza modul de �ndeplinire de catre secretarii unitatilor administrativ-teritoriale a obligatiilor ce le revin, potrivit legii, cu privire la transmiterea actelor supuse controlului
  • conlucreaza cu compartimentele din aparatul propriu al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la elaborarea proiectelor de hotar�ri ale Guvernului care au ca obiect solutionarea unor probleme de interes local

 2. Cu privire la serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale:

  • urmareste activitatea desfasurata de serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate �n judet, precum si activitatea unitatilor din subordinea ministerelor care nu au servicii descentralizate, a regiilor autonome de interes national si a filialelor acestora din judet
  • urmareste modul de conlucrare dintre autoritatile administratiei publice locale si serviciile publice descentralizate �n solutionarea problemelor comunitatilor locale; elaboreaza si supune spre aprobare masuri pentru �mbunatatirea acestei conlucrari si a asistentei tehnice acordate autoritatilor locale
  • �ntocmeste informari cu privire la activitatea desfasurata de serviciile publice descentralizate, semnaleaza divergentele aparute �ntre acestea si autoritatile administratiei publice locale si organizeaza actiuni concrete de mediere a acestora
  • examineaza, �mpreuna cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene, stadiul de executie a unor lucrari si actiuni care se deruleaza �n comun
  • emite avizul prevazut de lege pentru numirea sefilor serviciilor publice descentralizate din judet

 3. Cu privire la activitatea comisiei administrative:

  • �ntocmeste si supune spre aprobare prefectului regulamentul de organizare si functionare a comisiei administrative, pe baza regulamentului-cadru elaborat de Ministerul Administratiei Publice;
  • asigura secretariatul comisiei administrative si elaboreaza propuneri cu privire la programul de activitate al acesteia;
  • elaboreaza, pe baza consultarii cu conducerile serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate �n judet, precum si cu delegatii presedintelui consiliului judetean, proiectul programului principalelor lucrari si activitati ale comisiei administrative;
  • difuzeaza hotar�rile adoptate de comisia administrativa organelor si autoritatilor interesate si ia masuri pentru aducerea acestora la cunostinta cetatenilor; urmareste modul de aplicare a masurilor hotar�te si informeaza operativ asupra constatarilor facute

 4. Cu privire la respectarea legilor si hotar�rilor Guvernului, asigurarea ordinii publice si apararea drepturilor cetatenilor:

  • desfasoara actiuni de control la nivelul �ntregului judet cu privire la aplicarea si respectarea actelor normative, elaboreaza studii si rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum si propuneri privind �mbunatatirea starii de legalitate;
  • conlucreaza cu reprezentantii locali ai Ministerului de Interne �n vederea exercitarii atributiilor de mentinere a ordinii si linistii publice si la prevenirea infractiunilor; controleaza modul �n care organele locale ale Ministerului de Interne �si �ndeplinesc obligatia legala de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru mentinerea ordinii publice si combaterea infractiunilor pe teritoriul localitatilor din judet; �n acelasi scop conlucreaza cu reprezentantii locali ai Ministerului Apararii Nationale si ai Serviciului Rom�n de Informatii;
  • organizeaza, �mpreuna cu primarii, actiuni de cunoastere si de interpretare corecta a legii;
  • urmareste modul de �ndeplinire a masurilor dispuse de prefect, ca sef al apararii civile din judet; se �ngrijeste de elaborarea si supunerea spre aprobare a propunerilor privind acordarea de catre Guvern a unor ajutoare umanitare de prima urgenta const�nd �n bunuri, produse si bani, �n scopul protectiei populatiei �n situatii exceptionale, determinate de calamitati naturale, epidemii, incendii sau alte fenomene periculoase

 5. Cu privire la realizarea Programului de guvernare:

  • elaboreaza, pe baza Programului de guvernare, programe proprii ale judetului de dezvoltare economico-sociala pe o perioada de 4 ani, cu consultarea larga a autoritatilor publice locale si a specialistilor de prestigiu din judet, precum si a conducerilor serviciilor publice descentralizate;
  • anual elaboreaza Planul de actiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse �n Programul de guvernare si �n programul propriu al judetului;
  • programul de lunga durata (4 ani) si programul de scurta durata (1 an) se analizeaza si se aproba de comisia administrativa;
  • contribuie la organizarea aplicarii programelor si strategiilor guvernamentale sau ministeriale cu privire la restructurarea sectoriala, privatizare, aprovizionarea populatiei cu produse de baza si combustibili, protectia consumatorilor, precum si pentru dezvoltarea prestarilor de servicii;
  • realizeaza documentarea necesara si elaboreaza, pe baza acesteia, raportul anual privind starea generala economico-sociala a judetului, care se �nainteaza, potrivit legii, Guvernului prin Ministerul Administratiei Publice; elaboreaza informari cu privire la activitatea serviciilor publice descentralizate, pe care le va prezenta autoritatilor administratiei publice judetene si ministerelor de resort

 6. Cu privire la integrarea europeana:

  • elaboreaza, �mpreuna cu delegatii presedintelui consiliului judetean si pe baza consultarii autoritatilor locale si a serviciilor publice descentralizate, propuneri privind �ndeplinirea sarcinilor ce revin judetului din Programul national de integrare europeana;
  • urmareste modul de aplicare �n activitatea proprie si a celorlalte autoritati din judet a prevederilor cuprinse �n Planul de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001 - 2004;
  • elaboreaza informari privind activitatea desfasurata si stadiul aplicarii �n judet a masurilor de integrare;
  • urmareste ca proiectele de hotar�ri ale Guvernului, initiate la nivel judetean, actele emise de autoritatile administratiei publice locale, precum si hotar�rile comisiei administrative sa fie �n concordanta cu legislatia europeana �n materie si cu acordurile si conventiile organismelor europene, semnate si ratificate de Rom�nia;
  • acorda consultanta si asistenta autoritatilor administratiei publice locale cu privire la elaborarea proiectelor acordurilor de colaborare, cooperare, asociere sau �nfratire, precum si cu ocazia aderarii, �n conditiile legii, la acorduri si conventii internationale

 7. Cu privire la controlul gestiunii bunurilor:

  • urmareste modul de aplicare de catre autoritatile administratiei publice locale a prevederilor legale referitoare la �ntocmirea inventarelor bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale;
  • acorda sprijin pentru corecta �ntocmire a inventarului si pentru medierea eventualelor ne�ntelegeri dintre autoritatile administratiei publice, pe de o parte, si ministere si alte organe centrale, pe de alta parte; acorda sprijin la elaborarea proiectului de hotar�re a Guvernului;
  • dupa adoptarea de catre Guvern a hotar�rii privind atestarea apartenentei bunurilor de interes judetean sau local participa la predarea-preluarea patrimoniului cuvenit fiecarei unitati administrativ-teritoriale si urmareste �nregistrarea acestuia �n evidente;
  • urmareste si controleaza evidentierea riguroasa a miscarii bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si legalitatea trecerii acestor bunuri din domeniul public �n domeniul privat si evidentierea corecta a acestei operatiuni

 8. Cu privire la alesii locali:

  • elaboreaza, pe baza datelor statistice oficiale, proiectul de ordin privind stabilirea numarului de consilieri locali si judeteni si �l supune spre aprobare prefectului;
  • asigura �ndeplinirea, �n conditiile legii, a atributiilor ce revin prefectului �n domeniul organizarii si desfasurarii alegerilor locale, parlamentare si prezidentiale;
  • acorda sprijin primarilor pentru �ndeplinirea atributiilor ce le revin din legile electorale;
  • �ntocmeste graficul de convocare a consiliilor locale �n sedinta de constituire;
  • efectueaza verificarile necesare, �ntocmeste documentatia si elaboreaza propunerile pentru sesizarea Guvernului �n vederea dizolvarii, �n conditiile legii, a unor consilii locale sau a consiliului judetean, pentru suspendarea din functie a unor consilieri sau primari ori pentru demiterea unor primari; elaboreaza propunerile pentru organizarea noilor alegeri;
  • participa la activitatea comisiilor de examinare a candidatilor �nscrisi la examen sau concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de secretari ai unor unitati administrativ-teritoriale; �ntocmeste documentatia necesara �n vederea emiterii de catre prefect a ordinului de numire �n functie a celor declarati c�stigatori; urmareste modul de �ndeplinire de catre secretarii comunelor, oraselor, municipiilor si al judetului a atributiilor de comunicare a actelor si face propunerile corespunzatoare

 9. Alte atributii:

  • participa la efectuarea lucrarilor de secretariat ale comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor; elaboreaza proiectele de ordin privind atribuirea �n proprietate a unor terenuri; verifica si solutioneaza contestatiile si prezinta concluzii �n legatura cu operatiunile de stabilire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri; sustine �n fata instantelor actiunile formulate �n aplicarea legii;
  • elaboreaza si fundamenteaza proiectele de ordin ale prefectului, av�nd ca obiect stabilirea de masuri cu caracter tehnic sau de specialitate;
  • exercita, din �nsarcinarea ministrului administratiei publice, singur sau �mpreuna cu reprezentantii acestuia, actiuni de �ndrumare si control, punctuale, complexe sau tematice, cu privire la modul de exercitare de catre primari a atributiilor delegate

   Prefectul poate stabili prin ordin si alte sarcini pentru aparatul tehnic de specialitate, �n vederea �ndeplinirii �n cele mai bune conditii a atributiilor ce i-au fost conferite prin reglementarile legale.


Cap de pagina    
© Copyright 2002 - 2021